Annette Daugaard Bentzen

Ingeborgvej 31, 1. sal, 2920 Charlottenlund, tlf. 6150 5001
a.d.bentzen@inklusionsakademiet.dkwww.re-lab.dk

Jeg er samskaber og har en lokal og ”skræddersyet” tilgang i mit arbejde som konsulent

Typisk mødes jeg med institutionen/skolen til et uforpligtende møde, hvor vi sammen stiller skarpt på hvad det er man ønsker at sætte fokus på og udvikle. Mine teoretiske oplæg om et tema og ”tilpasse forstyrrelse” og facilitering, sker ofte med baggrund i personalets opsporing i egen praksis. Det kan fx være en optagethed af noget bestemt fx rutiner eller overgange i børnenes liv i løbet af en institutionshverdag. Dette undersøges fx nærmere ved, at personalet mere systematisk stiller skarpt deres fokusområde. Fokusområdet kan fx undersøges ved hjælp af praksisfortællinger, interviews og/eller videooptagelser og en efterfølgende refleksion og analyse med henblik på at lave eventuelle justeringer af egen praksis.

 • Selvstændig konsulent, forfatter, oplægs og foredragsholder gennem snart 5 år
 • Styrker ledelsen af pædagogiske processer og udviklingen af pædagogiske kompetencer for personale i dagtilbud, skoler og på hospitaler bl.a. med fokus på inklusion, læring, kommunikation og social kapital
 • Udfører større og mindre aktionslæringsprojekter i praksis rettet mod inkluderende læringsmiljøer fx med fokus på inkluderende læringsmiljøer, leg og sociale kompetencer, forældresamarbejde, små og store overgange i børns liv. Personalesamarbejde bl.a. med blik på en fællesskabsorienteret didaktik på både handlings-, planlægnings- og refleksions- og analyse-niveau i et kollegialt samarbejde, samt det tværprofessionelle samarbejde.
 • Faciliterer pædagogiske processer i reflekterende teams i en familiepladsinstitution i København
 • Laver videooptagelser af fx børnefællesskaber og efterfølgende facilitering i personalegruppen
 • Privat mentor, coach og støtte til mindfulness/meditation
 • Lektor i pædagogik på Professionshøjskolen UCC, Campus Carlsberg
 • Censor på grunduddannelse for pædagoger og lærere og masteruddannelse Århus Universitet (DPU)
 • Uddannet pædagog, cand. pæd. i pædagogik; lektor i pædagogik, Certificeret PREP-konsulent, kurser i coaching, mindfulness og meditation og hjernens udvikling 

Tidligere ansættelser og beskæftigelser:

 • Konsulent i Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) ved UCC
 • Tidligere pædagog med arbejde inden for både det almene bl.a. som souschef i en integreret institution, det sociale og specielle 

Særlige videns- og kompetenceområder:

 • Har en særlig viden omkring læring (herunder sprog og det mentale), læreprocesser og læringsmiljøer for både børn og voksne.
 • Inklusion og eksklusion som sociale processer i dagtilbud, skoler, SFO/klub, på hospitalsafdelinger og for specielle grupper fx støttekorps
 • Social kapital på arbejdspladsen
 • Børns leg og udvikling af sociale kompetencer
 • Ledelse af pædagogiske processer med fokus på inklusion
 • Inkluderende forældresamarbejde
 • Didaktik og metodeudvikling

Publikationsliste:

 • Bentzen, Annette D. (1. udgave 2013, 2. udgave 2015) Børneperspektiv og læring i Ankerstjerne & Broström(red.): Håndbog til pædagoguddannelsen – Ti perspektiver på pædagogik. Hans Reitzels Forlag
 • Bentzen, Annette D. (2002) At være menneske….; I antologien Hvis er barnet? – en bog om opdragelse. (Red.) Annette D. Bentzen & Spæt Henriksen; Børn & Unge 2002