Projekteksempler fra InklusionsAkademiets netværk

Forskningsprojekt om specialpædagogik

Inklusionsakademiet gennemfører i samarbejdet med UC Syd et forskningsprojekt for BUPL, der ønsker en kortlægning af, hvilke specialpædagogiske opgaver deres medlemmer løser i kommunerne.  Charlotte Brønsted og Bent Madsen deltager fra Inklusionsakademiet og projektet løber frem til juni 2017.

Det er første gang, der gennemføres en landsdækkende undersøgelse af specialpædagogernes opgaver, deres målgrupper og faglige tilgange på hele det kommunale område. Undersøgelsen vil bringe ny viden om hvem der løser specialpædagogiske opgaver i forhold til udsatte børn, unge og deres familier og give et indblik i hvilke kompetencer opgaverne kræver. Der udsendes spørgeskemaer til forvaltningschefer i alle landets kommuner og til samtlige BUPLs specialpædagoger som derefter følges op med en serie interviews af nøglepersoner.  Resultaterne formidles bl.a. i en pixi-udgivelse og på flere workshops for BUPLs medlemmer.

Et inkluderende forældresamarbejde

Annette Bentzen har i en kommune  arbejdet med et aktionslæringsforløb for pædagoger i dagtilbud. Her iværksættes aktioner (planlagte handlinger) der har til formål at udvikle nye veje i samarbejdet med forældre. Hverdagens samarbejde med forældrene italesættes på nye måder gennem systematisk refleksion og analyse.  Efterfølgende lægges op til ændringer i fx kommunikationsmåder, hverdagens rutiner og den pædagogiske organisering med henblik på at forbedre forældresamarbejdet. Metodisk anvendes praksisfortællinger. Den organisatoriske drivkraft er en projektgruppe, som har ansvaret for at ”give liv til forløbet” og ved at koordinere de enkelte aktionsprojekter. På denne måde sikres ejerskab og videndeling, når der øves og afprøves nye måder i forældresamarbejdet.

Hvordan ledes den inkluderende skole?

InklusionsAkademiet løser opgaver for skoler og skoleledere. Vejledning til skoleledelsen – inklusion i folkeskolen 2012 – er titlen på et ledelsesredskab, som Bent Madsen sammen med Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) har udviklet for Skolelederforeningen. Vejledningen opstiller et inklusionskompas med seks centrale ledelsesområder, som er af afgørende betydning for at udvikle en inkluderende skole: Medarbejdere, forældre, børn, andre professionelle fagpersoner, politikere og forvaltning samt lokalsamfund. For hvert ledelsesområde opstilles tre ledelsesdimensioner: Værdier, veje og vurderinger, som skal sikre et fælles handlegrundlag for alle aktører og interessenter omkring den inkluderende skole. Til vejledningen hører desuden et vidensgrundlag, som refererer til forskning og aktuelle undersøgelser på de enkelte ledelsesområder. Materialet kan downloades her.

Et eftersyn af inklusion i en kommune

I foråret 2016 har Inklusionsakademiet gennemført en undersøgelse af inklusion i dagtilbud for Glostrup Kommune. Undersøgelsens metode var praksisobservationer, fokusgruppe-interview samt refleksionsmøder med deltagerne i undersøgelsen om udvalgte cases.

Rapporten tegner et billede af, hvordan pædagoger, ledere og forældre forstår inklusion som begreb og hvordan de oplever inklusion i deres dagtilbud.  Rapporten beskriver også, hvordan pædagoger udfører inklusion i såvel arbejdet med børn i specialgrupper som i almindelige daginstitutioner, samt hvilke dilemmaer og udfordringer de står i. Afslutningsvis peger rapporten på udviklingsområder, som vil kunne kvalificere inklusion i Glostrup Kommunes dagtilbud.

Bent Madsen og Charlotte Brønsted deltog fra Inklusionsakademiet.

Se Glostrup rapporten: Inklusion i dagtilbud