Inkluderende læringsfællesskab

Læring er en kompliceret proces (se fx Illeris 2006) som henviser til, at man sammenkobler noget nyt med det man ved i forvejen. Det betyder at den væsentligste faktor som har indflydelse på ens læring er det man allerede ved i forvejen.

Læring er en psykisk proces men bygger også på kropslige funktioner, og kommer til udtryk gennem sprog, kropsholdninger, bevægelsesmønstre, mimik og åndedræt. Gennem den måde fagpersonen rammesætter og opstiller regler for hvad man må og ikke må og den atmosfære (fx Bentzen 2013 & 15) eller stemning (Palludan 2009) som slås an har betydning for læringsresultatet hos det enkelte individ eller for hele gruppen af børn og unge. Især atmosfæren, dvs. den følelsesmæssige stemning fagpersonen anlægger kan have stor betydning.

Hvad er et inkluderende læringsfællesskab?

Et inkluderende læringsfællesskab er kendetegnet ved et fællesskab, hvor man er fælles om noget, fx om at undersøge noget, og hvor en vis form for social forståelse eller følelse af samhørighed og sympati holder gruppen sammen.

Et inkluderende læringsfællesskab i sin grundform, betragter mangfoldighed som en ressource. De naturlige positionskampe (findes i alle fællesskaber se fx Bourdieu) i et sådant fællesskab vil derfor ikke bære præg af ønsket om at mindre gøre eller udstøde nogen. Fx hvis andre mener, handler eller reagerer forskelligt fra en selv, medmindre der er tale om skadelig adfærd.

Sådan arbejder I med inkluderende læringsfællesskaber

For at et inkluderende læringsfællesskab kan bestå over tid, kræves der sociale færdigheder hos deltagerne. Sociale færdigheder læres gennem det ”at øve sig” i de sociale fællesskaber, og ikke udenfor dem.

For at inkluderende læringsfællesskaber blandt børn og unge kan opretholdes over længere tid, er de ofte afhængige af tilgængelige fagpersoner som kan yde deltagelseshjælp. En deltagelseshjælp gennem assistance af sproglig, social eller materiel karakter.

Ønsker I at arbejde

med inkluderende læringsfællesskaber eller har I behov for foredrag/workshops om, hvordan I som institution sikrer de bedste betingelser for inkluderende læringsfællesskaber kan i kontakte Annette Daugaard Bentzen på mail (a.d.bentzen@inklusionsakademiet.dk).

Litteratur:

 • Aron, E.N.(2008): Særligt sensitive mennesker. København: Borgen.
 • Ambos, Phie (2012). Dokumentarfilm ”Free the mind”
 • Bae, Berit (2003) På vej i en anerkendende retning. Social Kritik nr. 88/2003
 • Bentzen, A.D. (2013 og 2015): ”Børneperspektiv og læring”. I Ankerstjerne, T. &
 • Broström, S.(red.):Håndbog til pædagoguddannelsen. Ti perspektiver på pædagogik.
 • København: Hans Reitzels Forlag.
 • Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. (2002): Refleksiv sociologi. Mål og midler. København: Hans Reitzels Forlag
 • Cecchin, Daniela (1996) Den integrerende baggrund – kompleksitet og integration i pædagogisk arbejde med børn. Forlaget Børn & Unge
 • Dunn, Rita(2004) Artikelsamling om læringsstile. Dafolo Forlag
 • Fischer, Ulla & Bent Leicht Madsen (2001 2. rev. Udgave) SE HER! – Om børns opmærksomhed og pædagogens rolle. Forlaget Børn og Unge
 • Frederickson, B og Losada (2010) Survival of the happiest. Asterisk nr. 54. DPU
 • Goleman, Daniel(2003) Destruktive følelser. Borgens bogklub
 • Hansen, Mogens(2002) Børn og opmærksomhed – Om opmærksomhedens psykologi og pædagogik. Pædagogisk Bogklub
 • Hostrup, Mathilde Nyvang (2014) Inkluderende dagtilbudspædagogik – en grundbog. Akademisk Forlag
 • Illeris, Knud (2006) Læring. Roskilde Universitetsforlag
 • Lave. Jean & Etienne Wenger (2014) Situeret Læring og andre tekster. Hans Reitzels Forlag
 • Juul, Jesper; Helle Jensen, Jes Bertelsen; Michael Stubberup, Peter Høeg; Steen Hildebrandt (2012) Empati – det der holder verden sammen. Rosinante
 • Kampmann, Jan (2008) Atmosfæriske forstyrrelser. I Atmosfære i pædagogisk arbejde. Red. Ulla Liberg & Søren Dupont. Akademisk Forlag
 • Knoop, Hans Henrik(2002) Leg, Læring & Kreativitet – Hvorfor glade børn lærer mere. Pædagogisk Bogklub
 • Kjær, Bjørk (2010) Inkluderende pædagogik – god praksis og gode praktikere. Akademisk Forlag
 • Pedersen, Carsten (red.)(2009) Inklusionens pædagogik – fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Bidragydere: Carsten Pedersen, Marianne Bech Larsen, Ida Kornerup og Bent Madsen. Hans Reitzels Forlag
 • Madsen, Peter Lund (2012) Dr. Zukaroffs testamente – en bog om menneskehjernen. Gyldendal
 • Palludan, Charlotte (2004) Børnehaven gør en forskel. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag
 • Palludan, Charlotte (2010) Saglighed og personlighed – Sproglig praksis er stemt. En bog og sprog i daginstitutioner – analyser af sproglig praksis. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag
 • Schön, Donald A (2001) Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker når de arbejder. Klim
 • Smidt, Søren & Suzanne Krogh.(2007) Anerkendelse af børn med særlige behov og tidsfaktoren i pædagogisk arbejde. Vera nr. 40.
 • Stern, Daniel N (2000) Spædbarnets interpersonelle verden. Hans Reitzels Forlag
 • Svindt, Lone (2010) Børns forandring i krop, sind og fællesskab. I Nærvær i pædagogisk praksis –Mindfulness i skole og daginstitution. Red. Lone Svindt. Akademisk Forlag
 • Säljö, Roger (2003) Læring i praksis – et sociokulturelt perspektiv. Hans Reitzels Forlag
 • Wenger, Etienne (2008) Praksisfællesskaber. Læring, mening og identitet. Hans Reitzels Forlag
 • Ziehe, T. (2005): ”Læringskultur i skolen og tidstypiske mentalitetskriser”. I Ziehe, T.:
 • Øer af intensitet i et hav af rutine. København: Gyldendals Bogklubber.